Whatsapp QR Code                 Wechat QR Code

1697566865422425.jpg       1697566896427687.jpg

有關預約服務,可用以上 QR Code 通訊聯絡

whatsapp : +852 95583433   wechat : kwongchingchuen


聯絡電話:( 852 ) - 9558-3433  香港

                ( 86 ) - 130-4581-8411  中國


逢星期一至五:上午九時至下午四時

星期六:上午九時至下午十二時

星期日及公眾假期:全天休息


香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心2913室

E-MAIL :kwongchingchuen@yahoo.com.hk


Copyright © 2011 江靜川 - 皇極經世鐵版神數